U bent hier

Een lokaal woonzorgnetwerk: Zorgzame buurt Hof Ter Beke

Lokaal woonzorgnetwerk
Om aan alle bewoners van Hof ter Beke zorg op maat te kunnen bieden, startte Zorgbedrijf Antwerpen er in 2013 met de uitbouw van een Zorgzame Buurt (of m.a.w. een lokaal woonzorgnetwerk) op en rond de site.

Zorg op maat
Met de klassieke bloksystemen van één of meer aansluitende uren op één of meerdere dagen per week kon geen zorg op maat afgeleverd worden. Die conclusie  was de aanleiding om te sleutelen aan de zorgorganisatie binnen Hof Ter Beke om zo alle bewoners van de site zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen, zelfs tijdens periodes dat hun zorgafhankelijkheid hoger ligt. Flexibele zorg staat daarbij centraal. Concreet komt het erop neer dat elke bewoner van (en later ook rond) de site Hof Ter Beke de nodige zorg krijgt op de momenten die het best aansluiten bij zijn of haar persoonlijke behoeften, en dit 24/7, op elk moment van de dag of nacht en in het weekend. 

Doelmatiger en efficiënter inzetten personeel
Die flexibele zorg op maat is enkel mogelijk door het personeel doelmatiger en efficiënter in te zetten. Zo wordt de verloren tijd door verplaatsingen en loopafstanden tot een minimum beperkt. Die nieuwe personeelsinzet en bij uitbreiding ook organisatie van de zorg in Hof Ter Beke vereist daarnaast ook een goede afstemming, coördinatie en samenwerking tussen alle zorgverleners en welzijnswerkers onderling die er aan de slag zijn. Automatisch wordt zo ook de synergie geoptimaliseerd tussen zorg en welzijn, tussen de diverse zorgdomeinen (ouderenzorg, psychiatrie, personen met een handicap, …) en tussen de diversie dienstverleningsvormen en actoren uit de eerstelijnsgezondheidszorg (SEL, huisartsen, …).

Hoe slimmer zorgen voor morgen? 
De bewoners van Hof Ter Beke kunnen rekenen op zorg op maat en bovendien worden ook de mogelijkheden voor crisiszorg en overbruggingshulp geoptimaliseerd. Zorgverleners zijn dankzij de nieuwe organisatie ook beter aanspreekbaar voor de bewoners en kunnen makkelijker toezicht houden (wat vaak een geruststelling is voor de mantelzorgers). De toegang tot de zorg en ondersteuning is hierdoor ook veel laagdrempeliger. 
Onder het personeel blijkt een grotere arbeidstevredenheid. Het is voor hen ook makkelijker om zich in te werken in het informele netwerk van de bewoners, waardoor ze ook daar beter kunnen op inspelen. Verder is er ook sprake van een betere afstemming tussen het thuiszorgteam en blijkt dit een interessant leertraject met betrekking tot zelfsturende teams: basiswerkers krijgen meer autonomie en regelmogelijkheden bij het uitvoeren van hun opdrachten.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief