U bent hier

Vlaanderen investeert verder in een warme samenleving

26/09/16

De Vlaamse Regering legde vandaag haar begrotingsopmaak voor 2017 voor.  Daaruit blijkt dat ze zich ervan bewust is dat ook in welzijn de noden groot zijn. Vandaar dat ze verder werk wil maken van een warm Vlaanderen. Een Vlaanderen dat investeert in de meest kwetsbaren, en in kinderen en gezinnen. Het budget voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stijgt in 2017 met circa 480 miljoen euro naar 11,51 miljard euro.

Personen met een handicap

117,5 miljoen euro gaat naar de sector voor minder- en meerderjarige personen met een handicap. Dat is het grootste bedrag dat ooit voor deze sector werd begroot. Hiermee zet Vlaanderen de definitieve stap naar een nieuw financieringssysteem dat meer zorggarantie biedt en waarbij de persoon met een beperking zelf de keuze van zijn of haar ondersteuning maakt. Het gaat om investeringen in het basisondersteuningsbedrag, de rechtstreekse en niet-rechtstreekse hulp. Er is bijzondere aandacht voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES).

Kinderopvang

Voor het groeipad van de kinderopvang wordt 9,5 miljoen euro extra voorzien.

Jeugdhulp

In de jeugdhulp wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd die wordt toegekend volgens de prioriteiten die zijn opgesteld in Jeugdhulp 2.0. Voor de pleegzorg wordt een groeipad uitgetrokken van 3 miljoen euro. Ook voor minderjarigen met een handicap wordt extra budget voorzien (zie hierboven). Voor het verderzetten van de opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen wordt 6,6 miljoen euro voorzien.

Ouderenzorg

In de residentiële ouderenzorg wordt verder werk gemaakt van de uitbreiding met 1.398 woongelegenheden en wordt ruimte gecreëerd voor meer dan 1.000 nieuwe RVT-plaatsen waarmee wordt ingespeeld op de toenemende zorgzwaarte. Het gaat om een investering van 58 miljoen euro. Hiervan wordt 5,6 miljoen voorzien om in aanbouw zijnde woon-zorgcentra te financieren (de zogenaamde ‘precaire dossiers’).

Thuiszorg

Voor de thuiszorg voorzien we een groeipad van 14 miljoen euro.

Ziekenhuizen

De overdracht van de bevoegdheid om de investeringen in ziekenhuizen te financieren én de daarmee gepaard gaande overdracht van historische verbintenissen, stelde Vlaanderen voor grote uitdagingen. Daarom wendt de Vlaamse regering een nieuwe financieringstechniek aan die haar lopende financieringsengagementen op een gematigde wijze aanrekent en in lijn is met de Europese regelgeving.

Zo komt er een instandhoudingsforfait voor de infrastructuur van de ziekenhuizen en wordt 32 miljoen euro toegevoegd aan het reeds beschikbare budget. Er is gekozen voor een forfait dat maximaal instaat voor administratieve eenvoud en de ziekenhuizen responsabiliseert.

Daarnaast wordt een strategisch forfait opgestart, waarbij in een eerste fase de engagementen worden ingekanteld voor reeds in aanbouw zijnde ziekenhuizen. Uiteraard zal deze operatie in nauw overleg met de sector uitgevoerd worden.

VIPA

Hierbovenop wordt ook voor het komende begrotingsjaar weer 100 miljoen euro voorzien voor investeringen in welzijns- en zorginfrastructuur, waarmee onder meer het forfaitair systeem voor investeringen in de woonzorgcentra zal starten.

Groeipakket

Dit parlementair jaar nog zal ook een decreetontwerp voor het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, worden voorgelegd. Conform de conceptnota over de hervorming van de kinderbijslag zal de opbrengst van de indexaanpassing in 2015 samen met die van de volgende indexaanpassing in het recurrente budget voor kinderbijslag gestoken worden bij de start van dit nieuwe Vlaamse systeem.

Efficiëntiewinsten

15 miljoen euro zal onder meer worden gezocht in efficiëntiewinsten, structuren en projectsubsidies.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief