U bent hier

Persoonsvolgende financiering: perspectief bieden aan mensen met een handicap

28/09/17

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) besteedt dit jaar 64 miljoen euro om vragen naar een persoonsvolgend budget van meerderjarigen met een handicap in te vullen. Het VAPH raamt het totaal aantal persoonsvolgende budgetten dat ter beschikking kan worden gesteld voor heel 2017 op 1.200. In totaal trok de Vlaamse Regering dit jaar in totaal 117,5 miljoen extra uit om de zorggarantie voor mensen met een handicap en hun ouders opnieuw een stuk dichterbij te brengen.

De persoonsvolgende financiering is een fundamentele transitie van de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap die in volle gang is. 

Voor de ondersteuning van minder- en meerderjarige personen met een handicap trok de Vlaamse Regering dit jaar 117,5 miljoen euro extra uit. Dat is het grootste bedrag dat ooit voor deze sector werd begroot. Hiermee heeft Vlaanderen definitief de historische omschakeling naar een nieuw financieringssysteem in gang getrapt. Dit is een systeem dat meer zorggarantie biedt en waarbij de persoon met een beperking zelf de keuze van zijn of haar ondersteuning maakt.

“Wij zitten op koers om de doelstellingen van ons perspectiefplan 2020, waar heel de sector zich achter schaarde, te realiseren. Wij zullen door de uitvoering van het decreet Persoonsvolgende financiering tegen 2020 de ondersteuning en de zorg vraaggestuurd hebben gemaakt én meer zorggarantie hebben gerealiseerd voor de mensen met de grootste ondersteuningsnood”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderweg naar meer zorggarantie. Enkele cijfers.

  1. We kenden in de eerste helft van 2017 een persoonsvolgend budget toe aan 933 extra mensen. Recent hebben we het systeem van automatisch recht geïnstalleerd voor mensen die zich in een acute situatie bevinden en voor minderjarigen die continuïteit in de zorg nodig hebben als ze de volwassen leeftijd bereiken. Door dit systeem hebben we 680 meerderjarige mensen zorggarantie geboden.
    Daarnaast kenden we ook aan 307 extra mensen uit de prioriteitengroepen een budget toe.
  1. 5.430 extra meerderjarige mensen met een handicap kregen vanuit de Vlaamse sociale bescherming een basisondersteuningsbudget.
  1. 9.174 achttienplussers met een handicap of vermoeden van handicap maakten gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit gaat om kortdurende of laagfrequente ondersteuning en zorg. Vaak wordt deze zorg gebruikt om mantelzorgers tijdelijk te ondersteunen.
  1. Er zijn vandaag 14.271 vragen naar een budget. Daarbij kan één persoon verschillende deelvragen hebben, met een verschillende prioriteit. Bij ongeveer één derde van de vragen heeft de persoon al een persoonsvolgend budget. Wie een vraag heeft en nog geen PVB, heeft een perspectief op ondersteuning via de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of via het basisondersteuningsbudget (BOB).

Komende uitdagingen aanpakken

Er zijn vandaag nog ongeveer 750 mensen die in de hoogste prioriteitengroep zitten en wachten op zorg. Voor deze mensen wil de overheid nog deze regeerperiode een oplossing vinden. Daarom zal ze blijvend investeren in uitbreiding van de beschikbare persoonsvolgende budgetten. Een meerjarenbudget werd bij de start van de legislatuur goedgekeurd. Ook voor 2018 en 2019 komt er een uitbreiding van het beschikbare budget.

Het gaat ook om investeringen in het basisondersteuningsbudget, de rechtstreekse en niet-rechtstreekse hulp en er is bijzondere aandacht voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES).

“De persoonsvolgende financiering focust in eerste instantie op het geven van de regie in handen van de persoon met een handicap. De uitbreidingsmiddelen maken het mogelijk om meer mensen te helpen en zorggarantie te bieden aan wie dat het meest dringend nodig heeft. Maar ook de mensen met een minder dringende vraag hebben recht op een perspectief”, aldus Jo Vandeurzen. “Zo kunnen we op termijn evolueren naar zorggarantie voor iedereen.”

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief