U bent hier

Kwaliteitsvolle zorg in de woonzorgcentra spoort met kwaliteitsvolle tewerkstelling

27/10/17

De Vlaamse Regering erkent de noden van de residentiële ouderenzorg en blijft daarom, zoals ze al enkele jaren doet sinds de financiering van de zorg in de Vlaamse woonzorgcentra naar Vlaanderen is overgeheveld, grondig in de ouderenzorg investeren. Ook heeft zij intens overlegd met alle stakeholders over acties die de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor de Vlamingen kunnen realiseren. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft daarvoor een ingrijpend plan klaar, dat momenteel wordt besproken in de schoot van de Vlaamse Regering.

Vlaanderen is, sinds het bevoegd werd in 2014, aan een inhaalbeweging voor de sector van de woonzorgcentra begonnen. Deze inhaalbeweging blijft zij aanhouden met actiepunten op diverse domeinen, zoals de uitbreiding van het aanbod, financiering van de toenemende zorgzwaarte en een verlaging van de dagprijs in geval van (ver-)nieuwbouw.

Minister Vandeurzen maakt werk van:

  1. meer mensen op de werkvloer

In 2016 en 2017 werd reeds geïnvesteerd in betere financiering van de zorgzwaarte (à rato van 11 miljoen per jaar), wat bijkomende tewerkstelling van zorgpersoneel impliceert.

Ook in 2018 komen er bijkomende inspanningen voor toenemende zorgzwaarte. Voor 2018 wordt hiervoor 21 miljoen geïnvesteerd (waarvan 11 miljoen voor bijkomende RVT-plaatsen). In 2019 zullen we die inspanning nog beduidend versterken. Tegen het einde van de legislatuur beogen we het niveau van de financiering van de zorgzwaarte in de rust- en verzorgingstehuizen (RVT-dekkingsgraad) te benaderen, zoals bij de start van de legislatuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de toename van 9.799 extra woongelegenheden in de woonzorgcentra.

Ook na 2019 zal verder ingezet moeten worden op een betere financiering van de zorgzwaarte en van extra zorgpersoneel.

De Vlaamse Regering heeft via het decreet Vlaamse sociale bescherming recent beslist dat, bij aanvang van elke legislatuur, in de vereiste middelen voor de financiering van de zorg en ondersteuning wordt voorzien. Hiervoor stelt zij een meerjarenraming op die besproken wordt in het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarin de sociale partners opgenomen zijn.

De sector en de vakbonden werden bovendien uitgenodigd om het overleg te starten met betrekking tot de actualisering en harmonisering van de huidige personeelsnormen, de erkenningsnormen en financieringsnormen. We beogen hierbij onder andere af te stappen van het medisch model  en ruimte te laten voor personeelsnormen die aandacht geven aan de welzijnscomponent.

  1. werkbaar werk

Werkbaar werk maakt thematisch deel uit van de besprekingen over de VIA-akkoorden. Aanvullend wordt de mogelijkheid bestudeerd tot het starten van projecten Innovatieve arbeidsorganisatie voor woonzorgcentra. Hierbij worden ook reeds de vakbonden betrokken. Ook de taks shift biedt de mogelijkheid aan de private woonzorgcentra om personeel aan te werven met de opdracht om de kwaliteit en de organisatie van het zorgwerk te optimaliseren.

  1. financiële en bestuurlijke transparantie

Vlaanderen telt 809 woonzorgcentra: 219 openbare, 452 vzw’s en 138 for-profit. For-profit initiatiefnemers hebben steeds toegang gehad tot de markt van de woonzorgcentra op voorwaarde dat hun initiatief past binnen de programmatie en dat zij beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden. De rechtsvorm is niet langer het enige criterium om het overheidsinstrumentarium op te enten. Europese regelgeving dwingt tot evaluatie van historisch gegroeide systemen. Sommige vzw's behoren tot commerciële groepen. Wat telt, is transparantie in de corporate governance en de bewaking van toegankelijkheid en kwaliteit, ongeacht de rechtsvorm. Publieke kwaliteitsindicatoren en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ook hun plaats daarin. Overwegende de evoluties terzake is het noodzakelijk dat een aantal bijkomende garanties en maatregelen op vlak van beheer van de woonzorgcentra in overleg met de sector worden bepaald.

Jo Vandeurzen: “Tevreden medewerkers zijn onmisbaar voor een kwaliteitsvolle en warme zorg aan bewoners van woonzorgcentra. Ik wens mijn waardering uit te drukken aan de vele duizenden mensen die elke dag weer het beste van zichzelf geven. Uiteraard mogen we niet blind zijn voor de structurele problemen van de sector waarvoor ik niet alleen een korte-, maar ook een langetermijnvisie- en planning heb uitgewerkt. Enkel het verlenen van minimale basiszorg is inderdaad onvoldoende: de zorg voor de levenskwaliteit en levenszin maken integraal deel uit van kwaliteitsvolle zorg. Dit veronderstelt een gedeelde verantwoordelijkheid van ieder van ons.”

Bron: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief