U bent hier

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen Persoonsvolgende financiering

18/03/16

Het Grondwettelijk Hof verwerpt in haar arrest van 17 maart 2016 het beroep tegen het decreet voor de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. De weg naar de hervorming van de financiering en de ondersteuning van personen met een handicap ligt nu open.

Met het decreet over de persoonsvolgende financiering heeft de Vlaamse overheid de basis gelegd voor de zorgvernieuwing in de gehandicaptensector. De persoonsvolgende financiering heeft als basisdoel personen met een handicap actiever aan de samenleving te doen deelnemen, onder meer door hen de regie van hun zorg en ondersteuning direct in handen te geven. In plaats van de voorzieningen rechtstreeks te financieren zoals nu gebeurt, wil de Vlaamse overheid mensen met een handicap voortaan een eigen budget toekennen. Daarmee kunnen ze dan zelf zorg inkopen bij een organisatie of in een voorziening. Zo is het de persoon met een handicap die kiest hoe hij zijn zorg organiseert en waar hij ondersteuning inkoopt. 

De verzoekende partij vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 ‘houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap’. Het riep daartoe zes bezwaren tegen het decreet in, onder meer omdat het discriminerend zou zijn.

Geen enkel van de aangehaalde verbrekingsargumenten werd door het Grondwettelijk Hof gegrond verklaard: het decreet is niet discriminerend, respecteert het gelijkheidsbeginsel, respecteert het standstill principe (dat wil zeggen dat het sociaal beschermingsniveau dat iemand heeft, gelijk moet blijven of niet aanzienlijk mag dalen) en is volledig wettig. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het arrest bewijst dat het decreet boogt op goed voorbereidend werk en houdt in dat het systeem van de persoonsvolgende financiering zoals voorzien gefaseerd kan worden uitgevoerd. De hervorming betekent voor de sector personen met een handicap een historische omwenteling die nu ongehinderd haar weg kan vervolgen.

Het volledige arrest kan u lezen op http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-042n.pdf

Bron: Departement volksgezondheid, welzijn & gezin - eigen berichtgeving (18/03/2016)

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief