U bent hier

Eén jaar Toekomstpact met de farmaceutische industrie

01/08/16

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid maakt na één jaar een positieve balans op van het Toekomstpact dat werd voorgesteld op 27 juli 2015. Het pact omvat een reeks afspraken tussen overheid en farmaceutische industrie en werkt in het voordeel van de patiënt.

Maggie De Block: “Via het Toekomstpact willen we onze patiënten zo snel mogelijk toegang geven tot de meest recente behandelingen en willen we onze geneesmiddelen toegankelijker maken. Na één jaar stel ik vast dat we in ons opzet slagen: de patiëntenfactuur daalt in 2015-2016 met 34 miljoen euro en de overheid bespaart 151 miljoen euro. En elk jaar kunnen we 350 miljoen euro investeren in innovatie. Hierdoor konden we dit jaar, in 2016, starten met de terugbetaling van immunotherapie bijvoorbeeld bij huidkanker.”

Tegelijkertijd heeft ons land ook zijn internationale samenwerkingsverbanden versterkt en biedt het patiënten gemakkelijker toegang tot weesgeneesmiddelen. Op 20 april 2015 hebben België en Nederland een samenwerkingsverband gesloten rond weesgeneesmiddelen. Intussen hebben het Groothertogdom Luxemburg en Oostenrijk zich erbij aangesloten.

Via het Toekomstpact wil ons land ook koploper blijven wat klinische studies betreft en tegelijkertijd aan de farma-industrie een stabiel budgettair kader bieden zodat zij volop kan investeren.

Het pact steunt op vier pijlers: 1. toegankelijkheid of de patiënt sneller toegang geven tot innovatieve therapieën en tegelijkertijd de geneesmiddelenfactuur voor de patiënt verlagen. 2. Groei en innovatie of er onder andere voor zorgen dat ons land koploper blijft in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. 3. Deontologie en tot slot 4. budgettaire voorspelbaarheid en duurzaamheid waar een reeks afspraken worden gemaakt die ervoor zorgen dat de industrie op voorhand beter kan inschatten hoeveel de inkomsten zullen bedragen de komende jaren.

Een overzicht van de actiepunten van het pact die al gerealiseerd zijn of binnenkort in voege gaan:

Toegankelijkheid

 • Geneesmiddelen voor kinderen zes maal sneller terugbetaald. De geneesmiddelen die vroeger niet werden terugbetaald voor kinderen maar wel voor volwassenen, worden nu automatisch terugbetaald als ze ook voor kinderen worden voorgeschreven. Zo krijgen kinderen tot zes keer sneller dan voordien toegang tot hun geneesmiddelen, namelijk binnen de twee maanden in plaats van twaalf.
 • Snellere terugbetaling: patiënten krijgen nieuwe geneesmiddelen twee maanden sneller terugbetaald dan vroeger. De wettelijke basis is gecreëerd zodat de terugbetaling van geneesmiddelen van toepassing wordt op de dag na de bekendmaking van de gunstige ministeriële beslissing op de website van het RIZIV.  Deze maatregel treedt in voege in 2017.                                                                                                                                                                               
 • Beschikbaarheid van geneesmiddelen: vanaf 1 januari 2017 zijn de fabrikanten verplicht van telkens een geneesmiddel onbeschikbaar is gedurende twee of meer weken, dit te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) op de hoogte te brengen. Tot nu toe waren geneesmiddelenfabrikanten enkel verplicht om definitieve onbeschikbaarheden aan te geven. Hierdoor krijgt het fagg een extra instrument in handen om te anticiperen op eventuele problemen op het terrein.
 • Verlenging belastingvrijstelling: geneesmiddelen die, na verloop van tien jaar, nog voldoen aan de definitie van weesgeneesmiddel worden gedurende maximum 5 jaar vrijgesteld van de belasting op geneesmiddelen, voor zover er geen ander alternatief op de markt beschikbaar is. De bedoeling is om onderzoek naar en investering in behandelingen van zeldzame ziektes te stimuleren.

Deze vier maatregelen maken deel uit van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, goedgekeurd op de ministerraad van 24 juni 2016.

De volgende punten van het pact zijn eveneens gerealiseerd:

 • Unmet medical needs: ongeveer 3.700 patiënten met unmet medical needs of voor wie momenteel geen doeltreffende medische behandeling bestaat, krijgen sneller toegang innovatieve geneesmiddelen. Nog dit jaar zullen ze de geneesmiddelen ter beschikking kunnen krijgen tot twee jaar voor de terugbetaling is goedgekeurd. Dit is het gevolg van een nieuwe financieringswijze die goedgekeurd is door de Algemene Raad van het Riziv op 23 mei 2016
 • Weesgeneesmiddelen: op 17 april 2016 heeft Oostenrijk een intentieverklaring ondertekend om zich aan te sluiten bij de Benelux-samenwerking rond weesgeneesmiddelen. De vier landen zullen samen onderhandelen met farmaceutische bedrijven om de prijs van weesgeneesmiddelen binnen de perken te houden. Het akkoord voorziet onder andere ook in de uitwisseling van informatie.

Maggie De Block: “Het samenwerkingsverband rond weesgeneesmiddelen wordt internationaal, onder andere door de OESO en de Europese commissie, geprezen als een best practice. Het systeem bewijst dat je samen veel sterker staat en dat je zo het verschil kan maken ten voordele van je patiënten.”

 • Veiligheidsmarge of geneesmiddelensupplement: Het supplement dat de patiënt betaalt voor een terugbetaald geneesmiddel, bovenop het remgeld, bedroeg maximaal 10,8 euro. Sinds 1 maart 2016, bedraagt dit supplement, ook wel ‘veiligheidsmarge’ genoemd, nog maximaal 5 euro. Deze maatregel zorgt voor een besparing van 3,2 miljoen euro ten voordele van de patiënt en van 0,9 miljoen voor de overheid.
 • De campagne ‘goedkoopst voorschrijven’ gericht aan artsen en huisartsen is gelanceerd eind maart 2015.  Via extrapolatie heeft het RIZIV berekend dat artsen in 2015 gemiddeld 5% meer goedkoopste geneesmiddelen hebben voorgeschreven dan in 2014. Het betreft een stijging van 45 naar 50%. De patiënt betaalde door deze maatregel 13 miljoen minder voor geneesmiddelen, de overheid kon 29,8 miljoen besparen.                                                                                                                                                                                …                                                                                                                                       

Groei en innovatie

 • Verantwoord gebruik van antibiotica: op 30 juni 2016 hebben Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw, een overeenkomst ondertekend samen met de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Via dit akkoord beogen de verschillende actoren unaniem een reductie met 50% van het gebruik van antimicrobiële stoffen in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020.
 • Investeringen in onderzoek: door verschillende structurele maatregelen maakt de overheid jaarlijks 350 miljoen euro vrij om de nieuwe therapieën ter beschikking te stellen van de patiënten. Dankzij dit resultaat is in 2016 gestart met de terugbetaling van enkele immunotherapieën die onder andere voor huidkanker toegepast worden.

Dankzij het stabiele, voorspelbare en sterke budgettair kader dat door de overheid is gecreëerd, kan de farmaceutische sector ook beter plannen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor heeft de sector in 2015 ruim 2,6 miljard euro kunnen investeren in onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor onze patiënten, dat is 5,5% meer dan in 2014.

Deontologisch kader

 • ‘Sunshine act’ voor meer transparantie: Vanaf 2017 zullen farmaceutische bedrijven alle schenkingen en voordelen (in geld of in natura) die ze toekennen aan professionals en organisaties uit de gezondheidszorg moeten publiceren op de website betransparent.be. De bedoeling is ook om de kwaliteit van de informatie over geneesmiddelen te garanderen.
  Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) zal bevoegd zijn om controles uit te voeren en eventuele sancties op te leggen. Het administratief beheer van de website kan het fagg uitbesteden aan een derde. Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, goedgekeurd door de ministerraad van 24 juni 2016, legt de wettelijke basis voor de transparantieplicht voor farmaceutische bedrijven. De Amerikaanse wet “Physician Payments Sunshine provision” van 2010, beter bekend als “Sunshine Act”, diende hierbij als inspiratie.

Budgettaire voorspelbaarheid en stabiliteit

 • Het systeem “patent cliff” is op 1 maart 2016 ingegaan. De prijs van geneesmiddelen op de off-patent markt – geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen en die vrij mogen worden geproduceerd – daalde vroeger geleidelijk aan. Vanaf nu kunnen die prijzen plots dalen. Geneesmiddelen categorie A (vb. diabetes- of kankergeneesmiddelen) dalen in totaal met 60,73% en geneesmiddelen categorie B (vb. antibiotica) in totaal met 54,35%. Door deze en andere structurele maatregelen komt jaarlijks zo’n 226 miljoen euro vrij om te herinvesteren in innovatieve geneesmiddelen.
 • Doorstart van biosimilars. Minister De Block heeft op 7 januari 2016 een convenant ondertekend met de medische sector en de farmaceutische industrie om gebruik van biosimilaire geneesmiddelen (biosimilars) in ons land te stimuleren. Het gaat om een uitgelezen kans om de geneesmiddelenuitgaven in ons land te doen dalen en ruimte te creëren voor innovatie. De introductie van biosimilars is een belangrijke hefboom om de prijsconcurrentie op de markt van de biologische medicijnen volop te laten spelen en zo de prijzen voor biologische geneesmiddelen te drukken.

Bron: FOD Volksgezondheid - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief