U bent hier

Conceptnota rond verslavingszorg goedgekeurd door Vlaamse regering

11/07/16

De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat heel wat bevoegdheden op het vlak van de zorg voor personen met een verslavingsprobleem werden overgeheveld naar Vlaanderen. Vlaanderen grijpt deze bevoegdhedenoverdracht aan om een eigen visie op verslavingszorg te lanceren. Vandaag werd door de Vlaamse Regering een conceptnota goedgekeurd met daarin 27 actiepunten voor de organisatie van de verslavingszorg binnen het Vlaams geestelijk gezondheidsbeleid. 

Verslavingszorg binnen de Geestelijke Gezondheidszorg

Met een nieuw beleid inzake verslavingszorg zet de Vlaamse overheid in op een verbetering van de gezondheid, de levenskwaliteit en het herstel van personen die kampen met een verslavingsprobleem. Om deze ambitie waar te maken wordt toegewerkt naar een aansluiting van de verslavingszorg bij de ruimere geestelijke gezondheidszorg. Het nieuwe Vlaamse beleid inzake verslavingszorg krijgt een decretale basis in een nieuw uit te werken decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg.

De weg naar een toekomstige verslavingszorg

In de conceptnota staan 27 acties. Deze acties bouwen verder op de werven die samen met de sector en ervaringsdeskundigen op het congres herstelgerichte verslavingszorg van 30 oktober 2015 naar voren werden gebracht.

Flexibele zorgtrajecten op maat van de cliënt en zijn omgeving

Uitgangspunt hierbij is dat de intensiteit van het type zorg kan wijzigen en dat via een handelingsplan een multidisciplinaire benadering mogelijk is.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We focussen op gepaste ketenzorg en verwachten van zorgverleners dat ze doeltreffend handelen in het gehele continuüm van het behandelingsaanbod, dus van voor- tot en met nazorg. Nazorg zal extra aandacht krijgen, gezien de kans op herval groot is.”

Bestaande zorgnetwerken

De zorg voor personen met een verslavingsprobleem wordt georganiseerd binnen de bestaande zorgnetwerken. Deze zijn regionaal georganiseerd, sectoroverschrijdend en staan garant voor een rationeel en divers aanbod dat de behoeften dekt. Deze zorgnetwerken hebben aansluiting op belendende sectoren zoals justitie, eerstelijn, jeugdhulp en welzijn. Samenwerking is cruciaal voor een goede hulp- en dienstverlening aan personen met een verslaving.

Goede behandel- en zorgpraktijken

Een centrale plaats is weggelegd voor ervaringsdeskundigheid, innovatie en kwaliteit. Online methodieken spelen hierin een belangrijke rol. Zo is er reeds het Knooppunt Online opgericht dat welzijns- en zorgorganisaties ondersteunt bij het verkennen en implementeren van onlinehulp.

Deskundigheid

We bevorderen de deskundigheid in verslaving binnen de bredere geestelijke gezondheidszorg en binnen belendende sectoren zoals justitie, onderwijs, eerstelijn, jeugdhulp en wonen.

Laagdrempeligheid

Om verslavingszorg laadrempeliger te maken, dient de zorg- en hulpverlening voor mensen met een verslavingsprobleem zo toegankelijk mogelijk te zijn. Vandaar het initiatief om inclusie- en exclusiecriteria van voorzieningen te expliciteren en richtlijnen hierrond te ontwikkelen.

Preventie

Een sterk beleid inzake verslaving is tegelijkertijd gericht op effectieve ontrading door preventie, hulpverlening en repressie. Eind 2016 zal een nieuwe gezondheidsconferentie worden georganiseerd waar onder meer tabak (inclusief tabaksontwenning), alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken aan bod komen. Hieruit zal een nieuwe gezondheidsdoelstelling met bijhorende actiepunten voortvloeien.

Bron: Agentschap zorg & gezondheid - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief