U bent hier

Algemene voorwaarden

 1. Bij niet akkoord moet acht dagen na ontvangst van de factuur deze schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd.
 2. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de Rechtbanken van Gent. Kosten van eventuele ingebrekestelling of aanmaning zullen ten laste zijn van de gefactureerde.
 3. De facturen zijn contant betaalbaar.
 4. Ingeval van niet betaling uiterlijk op de vervaldag zal wegens laattijdige betaling een schadebeding verschuldigd zijn van 12% op hoofdsom met een minimum van 125,00 EUR benevens een conventionele rente van 9% zonder dat daartoe enigerlei voorafgaandelijke ingebrekestelling zal vereist zijn.
 5. ZorgAnders bvba behoudt zich het recht voor iedere verdere werkzaamheid voor de gefactureerde definitief te staken of op te schorten tot zolang vervallen facturen niet zijn betaald, en dit zowel voor wat de hoofdsom bereft als de in punten 3 en 4 bedoelde bedragen; staking of opschorting moet vooraf niet worden meegedeeld.
 6. Tevens brengt de gehele of gedeeltelijke wanbetalng van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de opeisbaarheid mede van de nog openstaande bedragen van de al dan niet op vervaldag gekomen facturen.
 7. Zorganders bvba kan voorschotten vragen op nog te leveren prestaties. In voorkomend geval wordt een voorschotfactuur opgemaakt: de werkzaamheden vangen slechts aan na ontvangst van het totaal bedrag (inclusief BTW) van de voorschotfactuur.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de overeenkomst, offerte of de orderbevestiging, zijn leverings- en uitvoeringstermijnen van bestelde diensten slechts opgegeven in de overeenkomst, offerte of orderbevestiging als vrijblijvende aanduiding, die zo goed mogelijk door Zorganders bvba zullen worden nageleefd, zonder waarborg van levering op de gestelde datum en zonder dat de overschrijding ervan recht geeft aan de gefactureerde op een schadevergoeding vanwege de vennootschap, noch tot verbreking van de bestelde diensten. Vertragingen zijn geen aanleiding tot intrekking van de bestelling door de gefactureerde, of tot schadevergoeding.
 9. Indien Zorganders bvba aan de gefactureerde, om welke reden dan ook, enige gelden verschuldigd is, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot een vergoeding of schadevergoeding, is de gefactureerde niet gerechtigd om deze gelden in te houden op de betalingen die de gefactureerde verschuldigd is aan de vennootschap ten gevolge van de uitvoering van de bij de vennootschap geplaatste bestelling.
 10. Voortijdige verbreking van de overeenkomst door de gefactureerde, daarin begrepen weigering tot inontvangstneming, geeft Zorganders bvba van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten opzichte van de gefactureerde, recht op een fortaitaire schadevergoeding uit hoofde van gederfde winst en gedane kosten ten belope van minstens 30% van het niet-gefactureerde  saldo van de (desgevallend te ramen) totale prijs van de overeenkomst.
 11. Zorganders bvba is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de gefactureerde een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet of failliet verklaard of ontbonden wordt, onverminderd het recht voor de vennootschap op een proportionele betaling van de prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde diensten.
 12. Betaling van facturen van Zorganders bvba door de gefactureerde (behoudens voorschotfacturen) zorgt voor exoneratie (van enige aansprakelijkheid) van de vennootschpa jegens de gefactureerde voor de geleverde diensten.
ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief